CONTACT

Ứng tuyển

Vui lòng dùng form dưới đây để đặt câu hỏi hoặc ứng tuyển đến chúng tôi.
Vui lòng liên hệ phát triển sản phẩm tại đây

(*)
(*)

Tập tin định dạng .pdf nhỏ hơn 2MB

*Bắt buộc phải có [nội dung liên hệ] hoặc [CV]

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu nhập trên website này sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích tuyển dụng của công ty Xtrans Việt Nam. Thông tin sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.